Foreningen Snorres Venner
Félagið Vinir Snorra

Foreningen Snorres Venner Vedtekter

§1 Etablering
Foreningen Snorres Venner er opprettet ved beslutning på stiftelsesmøte den 23. september 2015.

§2 Formål
Foreningen Snorres venner skal, i samarbeid med Snorrestofa på Reykholt, fremme interessen for Snorre Sturlasons liv og forfatterskap, samt arbeide for å styrke de kulturelle båndene mellom Island og Norge.

§3 Medlemskap
Som medlemmer kan tas opp enkeltpersoner, familiemedlemmer, organisasjoner og institusjoner, kommuner, foreninger og bedrifter. Medlemmene betaler en årskontingent. Minimumskontingenten fastsettes av foreningens årsmøte. Årsmøtet kan bestemme ulike kontingentsatser for hver medlemstype. Livsvarig medlemskap utgjør 10 x årskontingenten. Medlemskapet er gyldig når kontingenten er betalt. Æresmedlemmer utnevnes av årsmøtet, og betaler ikke kontingent.

§4 Lokallag
Foreningen kan ha lokallag i Norge, på Island og i de øvrige nordiske landene. Et lokallag bestemmer sitt eget navn, og kan ha egne vedtekter som ikke må være i strid med foreningens vedtekter. Alle medlemmer i et lokallag må være medlem av Snorres Venner, og betale årskontingenten direkte til Foreningen. Lokallag kan fastsette sin egen kontingent, og kan etter søknad motta støtte fra Foreningen.

§5 Foreningens styre og tillitsvalgte
Foreningen ledes av et styre på inntil 6 – seks – medlemmer og inntil 2 – to – varamedlemmer.

Styret består av:

A 1 -ett- medlem som oppnevnes av Snorrestofa på Reykholt, Island.

B Inntil 5 -fem- medlemmer som velges av årsmøtet.

C. Inntil 2 –to- varamedlemmer som velges av årsmøtet.

Styret velger selv sin leder og nestleder. Styret kan bestemme at varamedlemmer gis adgang til styremøtene.
Hvert medlem fungerer i perioder på tre år av gangen, dog slik at etter første år fratrer 2-tostyremedlemmer etter loddtrekning. Styret er beslutningsdyktig når 3-tre-styremedlemmer er til stede. Avgjørelser skjer ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme. Det skrives referat fra styremøtene. Foreningens signatur har styrets leder og ett medlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura. Foreningen skal ha en valgkomité på 3 – tre – medlemmer. To av disse velges for 3 år av gangen. Siste leder av Foreningen skal være medlem av valgkomiteen. Valgkomiteen velger selv sin leder. Valgkomiteen fremmer forslag til styre, valgkomité og revisor. Revisor velges for 3 år av gangen. Forslagene gjøres kjent ved innkalling til årsmøte. Årsmøtet eller styret oppnevner utvalg for spesielle oppgaver. Utvalgene avgir beretning til styret, som holder årsmøtet orientert om utredninger som er foretatt i årets løp.

§6 Styrets rettigheter og plikter
Forvaltningen av foreningens anliggender hører under styret. Styret skal ved hvert års avslutning fremlegge årsberetning og årsregnskap revidert av foreningens revisor. Styret kan ansette forretningsfører og annet personell i den utstrekning dette ansees nødvendig.

§7 Årsmøte
Årsmøtet holdes hvert år innen første halvdel av juni etter innkalling av styret. Innkalling skjer med 14 dagers varsel. Innkalling til årsmøtet kan skje ved elektronisk melding til medlemmene. Årsmøtet ledes av styreleder. Forslag til saker som ønskes tatt opp må være innkommet til styret senest 3 uker før årsmøtet. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Alle medlemmer har ved votering 1 – én – stemme hver. Medlemmer kan ikke være representert ved fullmakt. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Det føres protokoll fra årsmøtet. Protokollen sendes medlemmene. Det påligger årsmøtet å:

A. behandle styrets årsregnskap og årsberetning.

B. fastsette kontingenter

C. foreta valg av styremedlemmer.

D. foreta valg av 2 representanter til valgkomité.

E. foreta valg av revisor.

F. behandle innkomne saker
§8 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst ¼ av medlemmene krever det. Møteinnkalling skjer med minst 2 ukers varsel, samtidig som saksliste gjøres kjent. §8 Vedtektsendringer Endringer av vedtektene krever 2/3 flertall på årsmøtet.

§9 Oppløsning
Oppløsning av Foreningen kan besluttes dersom det er alminnelig flertall for det på to etterfølgende årsmøter. Det ene møtet kan erstattes av et ekstraordinært årsmøte. Skriftlig forslag om et slikt møte må i så fall være fremsatt av minst ¼ av medlemmene. Ved oppløsning overføres foreningens midler til Snorrestofa og anvendes i samsvar med Foreningens formål.

Vedtatt 23. september 2015